Informace pro ZŠ a MŠ

KALENDÁŘ KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Příloha č.2 Pokyny pro pedagogicky dozor 2019/2020  

Školní autobusy a bezpečnostní pásy

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ
Z VÝUKY ZŠ a MŠ

Informuji základní a mateřské školy, že pořizování elektronických záznamů z průběhu výuky je v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zakázané. Výjimku tvoří elektronické záznamy, které mohou pořizovat pouze doprovázející učitelé ze ZŠ nebo MŠ, kteří k tomu mají souhlas zákonných zástupců žáků nebo dětí nebo pořizují reportážní foto pro účely prezentace příslušné školy.

 

INFORMACE K PLAVECKÉ VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020 – 2021

V nastávajícím školním roce bude dle doporučení MŠMT prioritní otázkou dokončení (doplavání) lekcí z kurzu č.3  a kurzu č.4 ze šk. roku 2019-2020. Z tohoto důvodu bude sestavování rozvrhu na šk. rok 2020-2021 obsahovat možnost toto dokončení výuky provést, a to po dohodě termínů s plaveckou školou. Do 10.6.2020 obdržely ZŠ finální rozvrhy pro šk.rok 2020-2021, které obsahují jak kurzy standardní na daný školní rok, tak lekce, které zbývají “doplavat” z kurzu č.3,4 ze šk.roku 2019-20. Náhrady za neuskutečněný kurz č.4 ze šk. roku 2019-20 si musí školy dohodnout individuálně s plaveckou školou na další šk. rok 2021-2022. Dostatečný prostor pro doplavání lekcí z kurzu č.3,4/2019-20 je v čase 11.30 – 13.00 v kurzu č.2 ve šk. roce 2020-2021.


K otázce dokončení plavecké výuky ze šk. roku 2019-20 uveřejnilo MŠMT informace na svých stránkách www.msmt.cz. Snahou plavecké školy je dokončit kompletní rozvrh na rok 2020-2021 tak, aby byl nejpozději k 10.6.2020 k dispozici základním školám (splněno a odesláno), a ty mohly odeslat žádosti v rámci programu Podpora výuky plavání č.7. Citace ze stránek MŠMT:

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výuka plavání realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat. MŠMT je toho názoru, že současná situace je výjimečný případ a doporučuje výuku plavání přesunout do jiného ročníku; pokud to nelze, je možné ji nerealizovat. „ To je jasný pokyn, abychom společně vytvářeli podmínky k tomu, aby neuskutečněná výuka plavání ze školního roku 2019 – 2020 byla naplánována tak, aby žáci 1. stupně ZŠ po dobu docházky na 1 stupeň absolvovali nejméně 40 hodin základní výuky plavání.