Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

společnosti Bohumil Molek, se sídlem Zvole 263, Zábřeh 789 01, IČ: 40318206

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky”) se řídí  obchodní vztahy uzavírané mezi společností Bohumil Molek, se sídlem Zvole 263, Zábřeh 789 01, IČ: 40318206 (dále jen “prodávající”) a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na služby prodávajícího (dále jen “kupující”), a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.

2. Přihlášení

2.1. Přihlášení může kupující vůči prodávajícímu učinit prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.plaveckaskolazabreh.cz, nebo vyplněním papírové přihlášky a odevzdáním této přihlášky do rukou prodávajícího. Přihláška učiněná prostřednictvím webového formuláře bude vytvořena vyplněním a autorizací elektronického formuláře kupujícím. Každá přihláška učiněná kupujícím vůči prodávajícímu se řídí těmito Podmínkami, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.

2.2. Akceptací přihlášky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2.3. Přijetí přihlášky s dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za závazné přijetí přihlášky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.4. Termín odevzdání přihlášek:
a) Termín pro odevzdání přihlášky do kurzu “Plavání kojenců a batolat” je nejpozději 10 kalendářních dnů před jeho zahájením.

3. Dodání služeb

3.1. Prodávající se zavazuje vykonat služby ve sjednané kvalitě a ve sjednaném čase.

 

4. Kupní cena

4.1. Kupní ceny jednotlivých služeb určuje aktuální ceník, který je k dispozici na webu www.plaveckaskolazabreh.cz.

4.2. Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem (na základě elektronické faktury)
b) hotově oproti pokladnímu dokladu
Způsob platby musí být uveden v Přihlášce. Platbu hotově provedete proti dokladu vždy 30 minut před zahájením 1. hodiny v daném kurzu v prostoru recepce bazénu pracovníkovi Plavecké školy. Účastník kurzu obdrží časovou permanentku na daný kurz po uhrazení kupní ceny.

5. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

7. Ochrana osobních údajů

Firma Bohumil Molek, IČ 40318206 se sídlem Zvole 263, 789 01 Zábřeh, registrovaná na Městském úřadu v Zábřehu, odbor Obecní živnostenský úřad, 789 01 Zábřeh náměstí Osvobození 345/15, pod č.j. 2007/3653/ŽÚ-MUZB, ev.č. 380902-37490
PROHLAŠUJE,
že veškeré osobní a firemní údaje klientů výše uvedené firmy jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

7.3. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

7.4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

7.5. Vizuální záznamy vzniklé při plnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy, nebudou zveřejňovány bez písemného souhlasu kupní strany.

8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Závěrečné ustanovení

9.1.    Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí osobu. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím vůči svému závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle smlouvy, která se řídí těmito Podmínkami.

9.2.    Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.3.    Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017